Krsek
Foundation
Adam Klečka

Adam
Klečka

Adam Klečka

Po absolvování bakalářského oboru na Institutu Ekonomických Studií University Karlovy jsem byl přijat do programu MSc. Banking and Finance na University of St. Gallen ve Švýcarsku. Motivaci ke studiu v zahraničí jsem získal během svého Erasmu na Goethe University v Německu, kde jsem byl nadšený z perfektního propojení akademické sféry s trhem práce, což se promítalo v praktickém a využitelném zaměření všech vyučovaných kurzů. Moje momentální studium v Sankt Gallenu zatím plní všechna má očekávání: Rozšířilo mi teoretické znalosti z oblasti financí, poskytlo spoustu možností užitečných mimoškolních aktivit a otevřelo dveře k zajímavým projektům a příležitostem. Do České republiky bych se rád vrátil po ukončení školy a načerpání pár profesních zkušeností v zahraničí. Jsem velice vděčný nadaci pana a paní Krskových, kteří mi výrazně usnadnili mé zdejší studium. Mezi mé záliby patří tenis a cestování, hovořím anglicky a německy.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky